Lp.Nazwa raportuAkcja
1.Przedsiębiorcy turystyczni wykreśleni z Rejestru z urzędu lub na wniosek Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i objęci zakazem wykonywania działalności objętej wpisem do Rejestru z możliwością filtrowania według rodzaju zdarzenia
2.Przedsiębiorcy turystyczni, wobec których stwierdzono wykonywanie działalności bez wymaganego wpisu do Rejestru i objęci zakazem wykonywania działalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych przez okres 3 lat
3.Przedsiębiorcy turystyczni, wobec których wszczęto postępowanie w sprawie wykreślenia z Rejestru
4.Przedsiębiorcy turystyczni, którzy złożyli oświadczenie o niewypłacalności lub w przypadku których marszałek województwa wystąpił o wypłatę środków z zabezpieczeń finansowych bez uzyskania tego oświadczenia